JUNGHEINRICH PROFISHOP

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

(a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel kötött, ún. business-to-business szerződésekre)

Hatályos: 2017.01.01-től visszavonásig és/vagy az ÁSZF módosításáig.

A szolgáltató adatai

A www.jungheinrich-profishop.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 14.

Ügyvezető: Horváth Zoltán

Adószám: 10773903-2-44

Cégjegyzékszám: 13-09-070761

E-mail cím: info@jungheinrich-profishop.hu

Telefonszám: + 36 23 531 599

Tárhelyszolgáltató neve: Webstartconsulting.hu

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6328 Dunapataj, Gábor Áron utca 37.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@webstartconsulting.hu

Fogalmak

JH: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokat  nyújtó fent meghatározott jogi személy

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a www.jungheinrich-profishop.hu weboldalon kínált szolgáltatások iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi

Felek: a JH és az Ügyfél együttesen

A) A jelen ÁSZF hatálya

1. A JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti „vállalkozások” számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást.

2. A jelen ÁSZF a Jungheinrich Profishop szolgáltatás keretében a JH által adott valamennyi ajánlatára, megkötött adásvételi és vállalkozási szerződésére vonatkozik, beleértve a tanácsadást és az egyéb szerződéses szolgáltatást is.

3. Az Ügyfél általános beszerzési feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételei, kizárásra kerülnek, és nem válnak a jelen szerződés tartalmává az intralogisztikai üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások sem.

4. A JH a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését lényegesnek minősíti. A jelen ÁSZF akkor is hatályos, ha a JH az Ügyfél eltérő feltételei ismeretében jogfenntartás nélkül szállít.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján álláspontja szerint a jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy amennyiben a jelen ÁSZF a Felek között korábban alkalmazott szerződés(ek) valamely feltételétől eltérnek, úgy arról a JH-től külön figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, és az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.

6. A Jungheinrich Profishop-ban történő regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy a JH lehetővé tette számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését, és az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A JH egyúttal kötelezettséget vállal, hogy jelen ÁSZF-et és annak mindenkor hatályos változatát a Jungheinrich Profishop honlapon olyan módon hozzáférhetővé teszi, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy azt bármikor elérje vagy letöltse.  Az Ügyfél előadja, hogy az ÁSZF-et nem tartja tisztességtelennek, mert az az Ügyfél szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza az Ügyfelet egyoldalúan, illetve indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

7. A JH fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja.

8. A JH nem köteles az Ügyfél nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. Az Ügyfél nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos felelősségét a JH kizárja.

B) A szerződés tárgya, a szerződéskötés folyamata, technikai lépései

1. Az Ügyfél megrendelése – amelynek előfeltétele a Jungheinrich Profishop-ban történt előzetes regisztráció – az Ügyfél oldalán a Ptk. 6:64. § alapján ajánlati kötöttséget eredményez. A JH számítástechnikai rendszere a rendeléseket automatikusan generált email értesítéssel haladéktalanul visszaigazolja (első e-mail), ami nem minősül a megrendelés elfogadásának, mindössze a megrendelés JH-hez történő megérkezésének visszaigazolását szolgálja.

2. A Felek közötti szerződés a JH nem automatikusan generált elektronikus megrendelés-visszaigazolásával (második e-mail) jön létre. Amennyiben a JH elektronikus megrendelés-visszaigazolása (második e-mail) az Ügyfél megrendelésének JH-hez történő igazolt beérkezését (első e-mail) követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, úgy az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3. A Jungheinrich Profishop-ban kizárólag Magyarországon belüli szállítások és szolgáltatások érhetők el. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a JH jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár az Ügyfél külön értesítése nélkül is – törölni.

4. A termékek specifikációjára (tulajdonságára, jellemzőire, műszaki adataira stb.) vonatkozó leírás tekintetében kizárólag a JH írásbeli megrendelés-visszaigazolása (második e-mail) bír kötelező erővel. Amennyiben a JH megrendelés-visszaigazolása a rendeléstől lényeges kérdésnek nem minősülő témában (így például szállítási határidő, fizetési határidő stb.) eltér, úgy az Ügyfél beleegyezését adottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a visszaigazolást (második e-mail) követő első munkanap 16:00 óráig e-mailben (rendeles@jungheinrich-profishop.hu) nem tiltakozik a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) foglaltak ellen.

Az ár nem tartalmazza a képi ábrázolások során alkalmazott dekorációs anyagokat.

5. A JH fenntartja magának a technikai továbbfejlesztések és modellváltás okán történő termékváltoztatás jogát, feltéve, hogy a termék funkcionalitása és kinézete érdemben nem módosul. A Jungheinrich Profishop honlapon szereplő esetleges hibákért, elírásért vagy színeltérésért (RAL) a JH nem vállal felelősséget.

6. A teljesítményadatok +20°C hőmérsékleten történő működésre vonatkoznak, egyenletes betonpadlón és száraz alkalmazási feltételek között. A megadott sebességektől történő eltérés a fenti alkalmazási feltételek esetében is megengedett a szakmában szokásos tűréstartomány keretében.

7. A rajzok, képek, valamint a Jungheinrich Profishop honlap minden további tartalma tekintetében a JH korlátlanul fenntartja magának a tulajdonjoghoz, szerzői joghoz, valamint az iparjogvédelemhez fűződő jogokat. Ez különösen vonatkozik a termékmegjelenítésekre, termékfilmekre és valamennyi további multimédiás Jungheinrich Profishop honlap tartalomra. Minden felhasználáshoz, terjesztéshez, különösen a továbbításhoz, sokszorosításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, rendelkezésre bocsátáshoz, a közösségi médiában történő megjelenítéshez, beleértve a csak kivonatos másolást is a JH kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett termékvideók kizárólag reklámcélokra szolgálnak, és nem képezik sem teljesítési ígéret sem pedig bármilyen jellegű szavatossági / jótállási igény alapját a reklámozott termék tekintetében.

8. Több termék megrendelése esetén a JH jogosult részszállításra, azzal, hogy az egyes részszállítások a JH által külön kerülnek számlába állításra.

9. A megrendelt termékek egyben vagy alkatrészekben kerülnek leszállításra. Amennyiben a termékek alkatrészekben kerülnek leszállításra, úgy az összeszerelés az Ügyfél által történik. Amennyiben az Ügyfél az összeszereléssel megbízza a JH-t, úgy a Jungheinrich Profishop honlapon közölt szerelési feltételek az irányadók.

10. A Jungheinrich Profishop honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a JH nem iktatja. A JH a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el, a szerződés adatait az egyedi azonosítószám alapján rögzíti.

C) Szállítási határidő, szállítási és átvételi késedelem

1. A várható szállítási határidő a Jungheinrich Profishop honlapon az egyes termékeknél található. A pontos szállítási határidő a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) kerül megjelölésre és annak Ügyfélhez történő megérkezését követő napon kezdődik, azzal, hogy amennyiben a JH a jelen ÁSZF D/2. pontja szerint előre fizetést köt ki, úgy a szállítási határidő csak az Ügyfél teljesítését (utalás esetén a vételár a JH bankszámláján történt jóváírás) követő napon kezdődik.

2. A szállítás az Ügyfél által megadott szállítási címre történik, amely címnek a cégjegyzékben szereplő vagy igazolt székhelynek, telephelynek, illetve fióktelepnek kell lennie. Amennyiben az Ügyfél rossz, hiányos vagy nem egyértelmű, illetve a fentieknek meg nem felelő szállítási címet ad meg, úgy ő viseli az ebből eredő költségeket. A szállítás helyének megváltoztatása csak a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

3. Amennyiben a JH a megrendelés-visszaigazolásban (második e-mail) vállalt szállítási határidő tekintetében késedelembe esik, úgy az Ügyfél jogosult a késedelem okán az Ügyfél oldalán keletkezett károkért a késedelemmel érintett minden befejezett hétre kizárólag a nem határidőben szállított vagy nem rendeltetésszerűen használható rész nettó ára 0,5%-nak megfelelő – legfeljebb azonban összesen a nettó rendelési összeg 5 %-át kitevő - késedelmi kötbért követelni. A hibás szállítás nem minősül késedelmes szállításnak.

4. Késedelem esetén az Ügyfél megfelelő, de legalább 30 naptári napos póthatáridőt biztosít a JH számára azzal a kifejezett írásbeli nyilatkozattal, hogy a póthatáridő leteltét követően a szolgáltatás átvételét megtagadja, és jogosult a szerződéstől a jogszabályi előírások szerint elállni.

5. A JH nem felel a vis maior esetből, illetve a JH-nak fel nem róható okból eredő késedelemért.

6. Amennyiben az Ügyfél az átvétellel késedelembe esik, úgy a JH jogosult a terméket magánál elraktározni, az ennek során felmerülő fuvarozási és raktározási díjat, ideértve a megismételt kiszállítás költségét az Ügyfélnek kiszámlázni, és az Ügyfél szerződés szerinti teljesítését követelni, vagy megfelelő, de legfeljebb 30 naptári napos póthatáridő tűzését követően a szerződéstől elállni és a terméket másnak értékesíteni. A szerződéstől történő elállás esetén a szerződés nem teljesítése okán keletkező károkat az Ügyfélnek kell megtérítenie.

7. A szokásostól eltérő szállítási körülményekről, igényekről (pl. nehezen megközelíthető telephely, behajtási engedély kötelezettség, stb.) az Ügyfél köteles a JH-t a megrendeléssel egyidejűleg tájékoztatni. Teljesíthetetlen vagy csak az ésszerűen elvárható mértéket meghaladó aránytalan nehézséggel teljesíthető feltételek esetén a JH jogosult a kiszállítást megtagadni. Ilyen esetben a teljesítés helye a JH székhelye, amelyről a JH haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

D) Árak, fizetési feltételek, beszámítás

1. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék ajánlati nettó ára.
Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha az Ügyfél a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést megküldi a JH-nak.

A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára (szerződéses ár) az az ár, amely a rendelés megküldésekor a termék megnevezése mellett, majd a rendelést visszaigazoló e-mailben (második e-mail) is szerepel. A megrendelt termékért fizetendő összeg akkor sem változik, ha termék ára a vásárlás befejezése után a Jungheinrich Profishop honlapon módosul.

2. A szerződés szerinti ár külön feltüntetve tartalmazza a termék Ügyfélhez történő magyarországi kiszállításának költségeit. A számlakibocsátáskor a mindenkor hatályos összegű általános forgalmi adó külön kerül felszámításra a Jungheinrich Profishop honlapon feltüntetett nettó árak vonatkozásában.

A szerződéses árat a Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás igénybevételével vagy átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben kell megfizetni, amely a számla keltétől számított legalább 8 nap. A JH fenntartja magának az előre fizetés kikötésének jogát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy banki átutalással történő fizetés esetén az Ügyfél teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a vételár a JH bankszámláján jóváírásra kerül.

3. Amennyiben a JH minden gondossága ellenére hibás – így különös eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os – ár kerül a Jungheinrich Profishop honlap felületére, akkor a JH nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat szerződéskötési szándékától.

4. A JH azon ügyfeleinek, akiknek a Jungheinrich Profishop-on keresztül történt szerződéskötést megelőzően már szerződéses szolgáltatásokat nyújtott (régi Ügyfél) az Ügyféllel létrejött korábbi megállapodás szerint, papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki.

A JH az új ügyfelei felé a számlázást kizárólag elektronikus számla megküldésével elektronikus úton bonyolítja le a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, a regisztrációnál megadott e-mail címre (továbbiakban úgyis mint számlázási e-mail cím).   Az Ügyfélnek fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden JH által küldött elektronikus úton kiállított számla kézbesíthető legyen. A számlázási e-mail cím változása esetén az Ügyfél köteles a JH-t azonnal írásban értesíteni az info@jungheinrich-profishop.hu e-mail címen. Az Ügyfél által megadott számlázási címre JH által elküldött számlák kézbesítettnek számítanak abban az esetben is, ha az Ügyfél az e-mail cím változásáról nem értesítette a JH-t.

5. A JH igényeivel szemben támasztott beszámítási és/vagy visszatartási jog az Ügyfelet csak akkor illeti meg, ha a szembeállítani kívánt követelés jogerősen megállapításra került, vagy ha az a JH által nem vitatott, illetve elismert. Az Ügyfél JH-val szemben támasztott igényeit a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik személyre engedményezni.

E) Tulajdonjog-fenntartás, fizetési késedelem, végrehajtási cselekmények

1. A JH az adott termékre vonatkozó tulajdonjogát az adott termék vételárának teljes megfizetéséig fenntartja. Az Ügyfél a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékeket a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A JH jogosult a termékre vonatkozó tulajdonjog-fenntartást, a tulajdonjog-fenntartás tényének és az Ügyfél személyének megadásával, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-fenntartás a nyilvántartásba vétel hiányában is fennáll, de a JH köteles tűrni a nyilvántartásba vétel elmaradásának jogszabályban rögzített következményeit.

2. Az Ügyfél köteles a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt a termékeket teljes körűen, megfelelő biztosítási összeggel legalább tűz- és vízkárok, valamint lopás ellen biztosítani. Amennyiben karbantartási, illetve javítási munkálatok szükségesek, úgy az Ügyfél köteles ezeket saját költségén az előírt határidőben elvégeztetni.

3. A tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt az Ügyfél haladéktalanul köteles a JH részére írásban bejelenteni minden, a terméket érintő végrehajtási intézkedést, továbbá köteles az ezzel kapcsolatos iratokat a JH részére egyszerű másolatban megküldeni. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok keretein belül köteles ezen felül mindent megtenni annak érdekében, hogy a végrehajtás foganatosítását megakadályozza. Amennyiben a JH a termékre vonatkozóan harmadik személlyel szemben végrehajtási igénypert indít, úgy az Ügyfél köteles a peres és peren kívül felmerülő igazolt költségeket a JH első felszólítására haladéktalanul megtéríteni.

4. Amennyiben az Ügyfél a vételár megfizetésével késedelembe esik, a JH jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket az Ügyfél költségére ismét birtokba venni. Amennyiben a termék harmadik személy birtokában van, úgy az Ügyfél első felszólításra köteles megjelölni, hogy a termék hol található, valamint köteles mindent megtenni a JH birtokba lépése érdekében. Amennyiben az Ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék azonnali visszaszolgáltatását követelni.

5. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru Ügyfél által történő feldolgozása vagy átalakítása mindig a JH javára történik.

6. Amennyiben az Ügyfél a jelen E) fejezetben rögzített kötelezettségeit megszegi, úgy a JH jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.

7. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a JH a Ptk. 6:155. § szerint jogosult a késedelmi kamat igényét – függetlenül a JH fizetési felszólításának közlésétől, ill. annak időpontjától - már a késedelem első napjától érvényesíteni. A JH jogosult a késedelmi kamatot meghaladó kárát illetve esetleges egyéb igényeit is érvényesíteni, ideértve a vonatkozó jogszabály szerinti behajtási költségátalányt is.

14 naptári napot meghaladó késedelem esetén a JH jogosult a terméket visszabirtokolni és a fizetési felszólításokon illetve telefonos kapcsolat felvételen kívül megbízást adhat külső követeléskezelő cég részére a követelés behajtására.

A termék JH általi visszabirtokolása csak abban az esetben eredményezi a szerződéstől történő JH általi elállást, ha a JH erre vonatkozóan kifejezetten jognyilatkozatot tesz.

F) Jog- és kellékszavatossági igények

A JH a termékeket illető kellékszavatosság tekintetében az alábbiak szerint áll helyt:

1. Az Ügyfél a Ptk. 6:127. §-ra is tekintettel késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A kellékhiányt írásban kell a JH felé jelezni. A nyílt hibákat a szállítólevélen a megfelelő megjegyzés feltüntetésével a termék átvételét követő legfeljebb 5 munkanapon belül kell jelezni a JH számára. A rejtett hibát az annak felfedezését követő 5 munkanapon belül írásban kell a JH számára jelezni.

2. A JH szavatol azért, hogy a termék a birtokbaadáskor megfelel a szerződés feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő előírásainak. A kárveszély átszállásakor kellékhiánnyal érintett minden termékalkatrész, illetve az igénybevételkor hibás szolgáltatás a JH választása szerint térítésmentesen kijavításra vagy újra leszállításra, vagy elvégzésre kerül. Alkatrészek, amelyeket a JH az utólagos teljesítés keretében kicserél, a kiszereléssel a JH tulajdonába kerülnek. Az Ügyfél köteles a JH számára megfelelő, de legalább 30 naptári napos határidőt és lehetőséget biztosítani az utólagos teljesítésre. A szerződéses vagy megszokott állapottól vagy használhatóságtól való jelentéktelen eltérés esetén nem áll fenn kellékszavatossági felelősség.

3. A JH viseli az utólagos teljesítés során felmerülő költségeket. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a JH kiadásai, különösen az úti- és szállítási költségek azért növekednek, mert a terméket utólag egy a teljesítési helytől eltérő helyre szállították.

4. Az utólagos teljesítésre meghatározott megfelelő teljesítési határidő túllépése esetén az Ügyfél jogosult választása szerint a vételár leszállítását követelni vagy a szerződéstől elállni.

5. Az Ügyfél további igényt a hibák vagy a hibákkal összefüggésben bekövetkező károk miatt vagy azokkal összefüggésben bármilyen jogalap tekintetében kizárólag a G.2. pont szerint érvényesíthet.

6. Az elévülési határidő új termékek kellékhiánya esetén a kárveszély átszállását követően 12 hónap.

7. A JH nem felel az alábbi körülményekből adódó következményekért: nem megfelelő vagy nem szakszerű karbantartás (különösen túlterhelés, hibás összeszerelés, illetve beüzemelés az Ügyfél vagy harmadik személy által), kopás, illetve a rendeltetésszerű használat mellett fellépő tipikus állagromlás.

8. Amennyiben az Ügyfél vagy harmadik személy a JH előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen jellegű változtatást eszközöl vagy beüzemelést végez, úgy ezért vagy az ebből adódó következményekért nem lehet a JH-val szemben kellékhiányból adódó igényt érvényesíteni. A JH nem felel továbbá különösen az olyan hibákért, amelyek az alábbi okból következnek meg: (i) elmaradt, illetve nem a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírásoknak, valamint nem a JH használati utasításainak és műszaki irányelveinek megfelelő karbantartás, (ii) nem megfelelő alkatrészek és pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő aljzatkialakítás, kémiai, elektrokémiai vagy fizikai behatások.

9. A JH a kellékszavatosság mellett, illetve helyett nem vállal a termékeire jótállást. Ebben a tekintetben nem tulajdonítható a JH semelyik leírásának, beleegyezésének vagy egyéb kijelentésének – sem szerződéskötés előtt, sem pedig utána – jótállási jelleg.

A termékért a JH az alábbiak szerint vállal jogszavatosságot:

10. Arra az esetre, ha harmadik személy a termék vagy annak részei tekintetében jogos tulajdoni, oltalmi vagy szerzői jogi igényt támaszt, ami az Ügyfél tulajdonjoga, vagy más joga megszerzését akadályozza, úgy a JH - választása szerint - az akadályt elhárítja, megfelelő biztosítékot ad vagy a terméket (vagy az érintett részeit) kicseréli. Amennyiben a tehermentesítés, a biztosíték adása, vagy a termék kicserélése lehetetlen, vagy a JH számára aránytalan költséggel járna, úgy az Ügyfél a szerződéstől elállhat. Fenntartva a jelen ÁSZF G.2. pont alatti szabályozását, az Ügyfél nem követelheti a felesleges költségeinek megtérítését vagy kártérítést.

G) Felelősség

1. A Felek kártérítési felelőssége tekintetében a Ptk. 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén], a Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért], illetve a Ptk. szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre vonatkozó rendelkezései irányadók.

2. A Ptk. 6:143. § [A kártérítés mértéke] és a Ptk. 6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] tekintetében a jelen fejezet rendelkezései irányadók.

3. A JH a szerződésszegéssel, a kellékhibás teljesítéssel, illetve az Ügyfélnek szerződésen kívül okozott esetleges károk tekintetében kizárólag az Ügyfél vagyonában beállott tényleges értékcsökkenést (az ún. tapadó kárt) köteles megtéríteni, azzal, hogy a JH kárfelelősségének mértéke a károkozással érintett termék nettó vételárára korlátozódik. A JH felelőssége a Ptk. 6:152. §-ra [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] és a 6:526. §-ra [A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása] tekintettel nem zárható ki és nem korlátozható a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. Kártérítés jogcímén további igények a JH-val szemben nem érvényesíthetők.

4. Amennyiben a JH a szerződés alapján bármilyen jogcímen kötbér fizetésére kötelezett, úgy az Ügyfél a kötbéren felüli esetleges kárát nem jogosult érvényesíteni, kivéve, ha ezt a Ptk. 6:152. § kizárja.

5. Az Ügyfél felel azért, ha a termékben az Ügyfél, vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, testi épsége, egészsége és/vagy a JH és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. Az Ügyfél felelős továbbá az olyan kárért, ideértve a következményi károkat is, amelyek a termékben rejlő hibák, hiányosságok eltitkolása miatt következnek be.

H) Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatos átfogó tájékoztató a Jungheinrich Profishop honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

I) Eljáró bíróság, irányadó jog, titoktartás

1. Az Ügyfél és a JH közötti jogvita elbírálására – hatáskörtől függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

2. Az Ügyfél és a JH közötti valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog irányadó. A szerződéskötés nyelve a magyar.

3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelések, a jelen ÁSZF és a Felek közötti szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására.

4. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.