Adatvédelemi tájékoztató

A www.jungheinrich-profishop.hu weboldalon keresztül a lentiek szerint részletezettek szerint kizárólag B2B (business-to-business) jellegű termékértékesítést végzünk, mégis kiemelt figyelmet fordítunk a természetes adatok védelmére.

Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a www.jungheinrich-profishop.hu webhely használatának, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának ismertetése, tájékoztatást nyújtani a weboldal látogatói, érdeklődők és ügyfeleink számára az adatok, és különösen a személyes adatok kezeléséről, valamint a személyes adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) által biztosított jogokról.

Általános információk

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:JUNGHEINRICH Hungária Kft.
Székhely:2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14.
Honlap:www.jungheinrich-profishop.hu
Kapcsolattartás:
Telefon:

+36 23 531 599

+36 23 531 501

E-mail: info@jungheinrich-profishop.hu
A JUNGHEINRICH csoport Közös Adatvédelmi Tisztviselője:Frank Jastrob
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

JUNGHEINRICH AG

Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg

adatvedelem@jungheinrich-profishop.hu

A GDPR 37. cikk (2) bekezdésében foglalt „Superman klauzula” lehetővé teszi, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhessen.

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Külföldi adattovábbítás: Külföldre továbbítás kizárólag akkor történik, amennyiben azt a lentebb részletesen ismertetett adatkezelési célnál, típusnál kifejezetten jelezzük, ekkor is csak a Jungheinrich csoporton belüli adattovábbításra kerülhet sor.
llyen esetben a Jungheinrich csoport valamennyi érintett tagja betartani vállalja a kötelező erejű vállalati szabályokat (GDPR 47. cikk), amely kifejezetten rendelkezik az érintetteknek a személyes adataik kezelése tekintetében kikényszeríthető jogairól.
Adatkezelésre ugyanakkor kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államban kerül sor.

Fogalom meghatározások:

Honlap: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal.

Felhasználói Profil: a Honlapon történt befejezett, sikeres regisztráció.

Látogató: a Honlap olvasói, Felhasználói Profillal egyelőre nem rendelkező magánszemély vagy jogi személy, mely a Honlap regisztráció nélkül elérhető, publikus tartalmát éri el.

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a Honlapon Felhasználói Profillal rendelkezik.

Felhasználó: a Honlap Látogatói és Ügyfelei, valamint a JH ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő érdeklődő.

JH: JUNGHEINRICH Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14., cégjegyzékszám: 13 09 070761, adószám: 10773903-2-44), amely a Honlap üzemeltetője, és a Honlapon kínált szolgáltatásokat nyújtó jogi személy.

Személyes adat: minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

Ügyféladat: a jogi személy, és egyéb nem természetes személy jogalany, illetve a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, így különösen a cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítás címe, jogi személy elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata.

I. A Honlap B2B jellege

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a felhasználás feltételeit szabályozó ÁSZF-fel összhangban rögzíti, hogy a JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti „vállalkozások” számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást, ezen személyek a Honlapon nem tudnak létrehozni Felhasználói Profilt.

Az Ügyfél tehát kizárólag vállalkozó lehet, azaz minden Ügyfél, akkor is, amennyiben az magánszemély (egyéni vállalkozó) „kvázi” cégként viselkedik. Az Ügyfél a Felhasználói Profil megalkotásával kifejezetten nyilatkozik, hogy akkor is, amennyiben az egyéni vállalkozó, vagy az egyéb vállalkozó kapcsolattartójának, vagy képviselőjének természetes személyként védett adatai (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) megegyeznek az egyéni vállalkozóként, egyéb vállalkozó kapcsolattartóként is használt adataival – így pl. a lakcíme egyben a székhelye is –, a megadott adatokat „céges” minőségükben adja meg.

Mindazonáltal cégünk a működése, s így a Honlaphoz kapcsolódó tevékenységellátása során rendelkezésére bocsátott vagy egyéb módon tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelése során a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglaltaknak, a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatvédelem terén kialakuló, illetve kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói csak Felhasználói Profillal rendelkezők, azaz csak Ügyfelek számára érhetőek el. A Felhasználói Profil megalkotása csak a kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi kötelező adatát, úgy a regisztrációja sikertelen. A regisztráció, az annak során megadott adatok bármikor törölhetők, vagy módosíthatók.

II. Adatok kezelése

A JH a részére átadott Ügyféladatokat kizárólag a szerződéskötés lebonyolítása és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kommunikáció céljából tárolja, illetve kezeli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a JH a szerződéses adatait (pl. cégnév, számlázási és szállítási cím, telefon és faxszám, email cím, adószám, kontaktszemély neve, telefonszáma, e-mail címe) a fizetőképesség vizsgálata keretében felhasználja és a fizetőképességet vizsgáló társaságok részére továbbítsa, valamint átadja a megrendelt termék kiszállítását végző társaságnak. Az Ügyfél által átadott személyes adatok (különösen munkavállalói, mint kapcsolattartók neve, elérhetősége) tekintetében az Ügyfél kijelenti, hogy azok kezelésével kapcsolatban az adatkezelés jogalapja megfelelően biztosított (az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), jogos érdek ((GDPR 6. cikk (1) f) pont), vagy  esetleg szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) a) pont)).

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak nem minősülő e-mail címére elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján részére a JH tájékoztató anyagokat, illetve reklámanyagokat küldjön.

Az adatkezelésre kizárólag a JH tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezések betartására vonatkozó külön szerződéses kikötés esetén – a JH megbízottja vagy alvállalkozója jogosult. 

A JH adatot harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával, jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt esetekben továbbítja.

A JH megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz szükségesek.

A JH tehát alapvetően a GDPR hatályán kívül eső Ügyféladatokat kezel, mégis amennyiben a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban valamely személyes adat birtokába jut, úgy kötelezettséget vállal, hogy azokat bizalmasan, a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartva tárolja és kezeli, különös tekintettel a GDPR, az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire. A JH kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap alapján, a vonatkozó célból, és csak a szükséges ideig használja.

II. Személyes adatok kezelése

A személyes adatokat a www. jungheinrich-profishop.hu weboldal felkeresése, online szolgáltatásaink igénybe vétele során az alábbi esetekben kezelünk.

a) Honlap felkeresése

A www.jungheinrich-profishop.hu weboldal felkeresése rögzítésre kerül, melynek során az Ön

  • termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím,
  • a dátum és idő,
  • termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere,
  • a felkeresett oldalak (URL),
  • a weboldal/alkalmazás, melyből oldalunkat elérte

kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja (jogos érdek). Jogos érdekünk, hogy óvjuk a Honlapot és javítsuk szolgáltatásainkat, a Honlap rendszerbiztonságát és stabilitását értékelni tudjuk. Mindazonáltal technikai beállításaink során arra törekszünk (pl.: IP cím anonimizálás), hogy az oldal felkeresésével együtt járó adatkezelésnek az érintettre a legminimálisabb hatása legyen. 

b) Kapcsolatfelvétel

Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, úgy a fenti elérhetőségeken várjuk megkeresését. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, esetleg Ön által megadott további személyes adat) kezelésére kizárólag a megkeresésére történő válaszadás céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok őrzési ideje a kapcsolatfelvételt követő maximum egy év. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően a felek között szerződéses jogviszony is létrejön, úgy az adatok őrzésének időtartama a szerződéses időtartamhoz igazodik.

c) Hírlevélre történő feliratkozás (Iratkozzon fel hírlevelünkre! menüpont)

A hírlevélre történő feliratkozással a Jungheinrich termékeiről és szolgáltatásairól, a vonatkozó speciális ajánlatokról, rendezvényeinkről első kézből értesülhet.

Az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira, amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre a GDPR az irányadó, a személyes adatok közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú kezelése szintén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása.

Ugyanakkor a GDPR rendelkezéseivel ellentétes hazai ágazati szabályokra való tekintettel, az alkalmazandó gyakorlat kialakulásáig, mivel cégünk a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, az Ön hozzájárulását kérjük a marketing célú adatkezeléshez.

Amennyiben tehát szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre a Honlapon. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (név, e-mail cím), úgy hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, s így e-mail formában hírleveleket fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás megerősítése” linkre kell kattintani (double opt-in). A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) biztosítja.

A hírlevelek küldéséhez az Inxmail Professional rendszert használjuk. Az Inxmail Professional rendszer az Inxmail GmbH (székhely: Wentzingerstraße 17, 79106 Freiburg im Breisgau) szolgáltatása, a hivatkozott céggel a Jungheinrich csoport a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött, amelyben a szerződő felek megállapodtak, hogy az adatfeldolgozó kizárólag a Jungheinrich utasításai szerint kezeli az adatokat és az adatbiztonság biztosítása érdekében a felek kölcsönösen technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.

Amikor Ön megnyit egy hírlevelet, egy ún. követőkód („tracking pixel”) kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti: e-mail cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott és hányszor. 

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „Leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján a jobb oldalon. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni.

d) Jungheinrich-Profishop webáruházban megkötött szerződés teljesítése

A Jungheinrich-Profishop webáruházban megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Ön által képviselt vállalkozással való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja (szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy létrejöhessen a szerződés és azt teljesíthessünk, a vállalkozás átad részünkre személyes adatokat is, melyek nélkül nem tudjuk feldolgozni a megrendelést és végső soron nem jöhet létre a szerződés. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő. Amennyiben személyes adatait ilyen célból tároljuk és esetleg hatóságok részére továbbítjuk, úgy adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) biztosítja.

Amennyiben az Ön által képviselt vállalkozás szerződést köt velünk, személyes adatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbíthatjuk a szerződés teljesítése érdekében, ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok részére történő adatszolgáltatás miatt.

A szerződéskötés során megadott személyes adatok a szerződést kötő vállalkozás egyéb adataival rögzítésre kerül SAP rendszerünkben, mely rendszerhez a Jungheinrich csoport más vállalatai is, mint adatkezelők hozzáférhetnek.

e) Statisztikai célú naplózás, cookie-k

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Honlap által nyújtott internetes szolgáltatással az Ön számítógépén, illetve mobilkészülékén egy átmeneti tárolóban ún. süti (eredeti nevén “cookie”), azaz kis adatcsomag kerül elhelyezésre. Cégünk azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a Honlap minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön számára a Honlap felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak nekünk, hogy elemezhessük a Honlap forgalmát.

Cégünk a Honlapon az alábbi négy kategóriába tartozó sütiket használja. Ezen információk segítségével eldöntheti, hogy kíván-e, és hogyan kíván kapcsolatba lépni a Honlappal és szolgáltatásainkkal. Az 1. pontban részletezett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) pont f) alpontja (jogos érdek) adja. A 2– 4. pontokban jelölt sütik adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik – elengedhetetlenek a Honlap működéséhez és alapvető funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik nélkül az egyes szolgáltatások, pl. kívánságlista használata nem biztosíthatók, használatuk az Ön munkamenetének lezárásáig tartó időszakra korlátozódik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás adja.  Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a Honlap használatát.
 1. Teljesítménynövelő sütik - a Honlap használatának módjáról gyűjtenek információkat (a Honlap mely oldalait látogatja meg a leggyakrabban, megnyitja-e vagy elolvassa-e az általunk küldött értesítéseket, az elérhető hirdetéseket stb.), annak érdekében, hogy javíthassuk a Honlapot és annak szolgáltatásait.

Jelen Honlap a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika sütiket, az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A „süti” által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a Honlap Ön által történő használatának értékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a JH részére történő összeállítására, valamint a Honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik által előállított, az Ön általi weboldal használattal kapcsolatos adatok (pl. IP címe) Google általi gyűjtését és kezelését, ha a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu alatt elérhető „Google Analytics Opt-out Browser Add-on”-t letölti és telepíti. A felhasználási feltételekkel és az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalakon talál.

 1. Funkcionális sütik – javítják a JH ProfiShop oldal Ön által elérhető funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által az oldalon végzett műveletek, beállítások megjegyzését (például automatikus adatkitöltés a rendelési folyamat során), és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását.
 1. Célzott hirdetések vagy hirdetési sütik - Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a Honlapon. A célzott hirdetésre szolgáló sütik anonim információkat gyűjtenek.

Honlapunk a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszi a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.

A sütiket a számítógépéről bármikor törölheti, illetve minden modern böngészőben beállíthatja a sütik alkalmazásának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által Ön tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a Honlap működése nem lesz teljes értékű. 

Süti

Adatkezelés jogalapja (jogszabály/hozzájárulás)

Tárolás időtartama

Kosár

hozzájárulás

30 nap

Google Tag Manager

hozzájárulás

10 perc

Google Analytics

hozzájárulás

2 év

Google Adwords

hozzájárulás

30 nap

A természetes személyek adataival kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos jogai (érintetti jogok)

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az Általános információk pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az Ön jogai:

   • Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;
   • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);
   • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy - az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;
   • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;
   • Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;
   • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.
   • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;
   • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

V. Felelősségkizárás – weblinkek:

A Honlapon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek a JH-tól független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek. Az ilyen weboldalak tartalmáért a JH nem tud felelősséget vállalni.

A JH tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

A külső linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a külső linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a JH birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a JH felelősséget nem vállal.

VI. Egyéb felhasználói nyilatkozatok

A Honlap megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

 • a Jungheinrich logó, valamint a Honlapon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
 • a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A JH ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a Honlap tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, illetve kinyomtassa;
 • a Honlap, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
 • a Honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok felhasználásából, a Honlap esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a JH nem vállal felelősséget.

VII. Vegyes rendelkezések

A JH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A JH biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a hatályos uniós és magyar jog az irányadó.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2018.05.25.