Adatvédelemi tájékoztató

Fogalom meghatározások:

Honlap: a www.jungheinrich-profishop.hu weboldal.

Felhasználói Profil: a Honlapon történt befejezett, sikeres regisztráció.

Látogató: a Honlap olvasói, Felhasználói Profillal egyelőre nem rendelkező magánszemély vagy jogi személy, mely a Honlap regisztráció nélkül elérhető, publikus tartalmát éri el.

Ügyfél: az a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás, amely a Honlapon Felhasználói Profillal rendelkezik.

Felhasználó: a Honlap Látogatói és Ügyfelei, valamint a JH ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő érdeklődő.

JH: JUNGHEINRICH Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14., cégjegyzékszám: 13 09 070761, adószám: 10773903-2-44), amely a Honlap üzemeltetője, és a Honlapon kínált szolgáltatásokat nyújtó jogi személy.

Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványában szereplő teljes név, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint az ezen adatokból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Ügyféladat: a jogi személy, és egyéb nem természetes személy jogalany, illetve a 2001. évi CVIII. törvény szerinti vállalkozás Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, így különösen a cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítás címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak az alábbiakban meghatározott módon és célokra történő kezeléséhez és feldolgozásához. A Látogatók a Honlap látogatásával, az Ügyfelek a Felhasználói Profil létrehozásával, illetve a szerződéskötéssel, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

I. A Honlap B2B jellege

1. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a felhasználás feltételeit szabályozó ÁSZF-fel összhangban rögzíti, hogy a JH a jelen szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti „vállalkozások” számára nyújtja. A JH a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére nem nyújt Jungheinrich Profishop szolgáltatást, ezen személyek a Honlapon nem tudnak létrehozni Felhasználói Profilt.

2. Az Ügyfél tehát kizárólag vállalkozó lehet, azaz minden Ügyfél, akkor is, amennyiben az magánszemély (egyéni vállalkozó) „kvázi” cégként viselkedik. Az Ügyfél a Felhasználói Profil megalkotásával kifejezetten nyilatkozik, hogy akkor is, amennyiben az egyéni vállalkozó, vagy az egyéb vállalkozó kapcsolattartójának, vagy képviselőjének természetes személyként védett adatai (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) megegyeznek az egyéni vállalkozóként, egyéb vállalkozó kapcsolattartóként is használt adataival – így pl. a lakcíme egyben a székhelye is –, a megadott adatokat „céges” minőségükben adja meg, amelyre a Személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem terjednek ki, azok nem tekinthetők Személyes adatoknak, így kezelésükre, illetve továbbításukra nem vonatkoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései (1028/A/2006).

3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói csak Felhasználói Profillal rendelkezők, azaz csak Ügyfelek számára érhetőek el. A Felhasználói Profil megalkotása csak a kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi kötelező adatát, úgy a regisztrációja sikertelen. A regisztráció, az annak során megadott adatok bármikor törölhetők, vagy módosíthatók.

II. Adatok kezelése

1. A JH a részére átadott Ügyféladatokat kizárólag a szerződéskötés lebonyolítása és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kommunikáció céljából tárolja, illetve kezeli. Ugyanakkor valamennyi Felhasználó tudomásul veszi, hogy a JH jogosult a Felhasználók szabadon, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatait szabadon, a felhasználó engedélye nélkül kezelni.

2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a JH a szerződéses adatait (pl. cégnév, számlázási és szállítási cím, telefon és faxszám, email cím, adószám, kontaktszemély neve, telefonszáma, e-mail címe) a fizetőképesség vizsgálata keretében felhasználja és a fizetőképességet vizsgáló társaságok részére továbbítsa, valamint átadja a megrendelt termék kiszállítását végző társaságnak.

3. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján részére a JH tájékoztató anyagokat, illetve reklámanyagokat küldjön.

4. Az adatkezelésre kizárólag a JH tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezések betartására vonatkozó külön szerződéses kikötés esetén – a JH megbízottja vagy alvállalkozója jogosult.  A JH az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem veszi igénybe.

5. A JH adatot harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával, jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt esetekben továbbítja.

6. A JH megtesz minden szükséges intézkedést, amely az adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz szükségesek.

7. A JH tehát alapvetően az Info tv. hatályán kívül eső Ügyféladatokat kezel, mégis amennyiben a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban valamely az érintett által önként megadott személyes adat birtokába jut, úgy kötelezettséget vállal, hogy azokat bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva tárolja és kezeli, különös tekintettel az Info tv. és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire. A JH kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat kizárólag a felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja. A Személyes adatok kezelésének biztonságára, célhoz kötöttségére, tárolására a fent meghatározott rendelkezések a Személyes adatokra értelemszerűen szintén alkalmazandók.

A JH természetes személyek részére termék- és szolgáltatásismertetőket kizárólag a felhasználó kifejezett, egyértelmű, tájékozott és önkéntes beleegyezésével küld, amelyről a hírlevél végén található linkre kattintva bármikor, véglegesen le lehet iratkozni.

Az érintett a JH központi email címére (info@jungheinrich-profishop.hu) küldött elektronikus levélben jogosult a Személyes adatainak helyesbítését kérni (megjelölve a helyes adatokat), illetve a korábban megadott adatkezelési hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Személyes adatok védelméhez való jogát megsértették, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.m cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web:  http://naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

III. Statisztikai célú naplózás, cookie-k

1. A Honlap bizonyos esetekben rögzítheti a webhelylátogatás adatait, így többek között az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató nevét és az IP-címet, a webhelylátogatás dátumát és időpontját, a böngésző fajtáját, a webhely meglátogatott lapjainak nevét és a webhelyre érkezés közvetlen kiindulási pontjául szolgáló webhely internetes címét. Ezen adatok statisztikai célból kerülnek rögzítésre és értékelésre, annak érdekében, hogy a JH a Honlap tartalmát, tematikáját, illetve struktúráját továbbfejleszthesse. Az adatok nem tartalmaznak Személyes adatokat; tehát a JH nem tudja Személyes adat módjára azonosítani, hogy melyik Felhasználó milyen tartalmakat böngészett. A rendszer az adatokat 2 évig tárolja.

2. A Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Honlap által nyújtott internetes szolgáltatással a Felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén egy átmeneti tárolóban ún. süti (eredeti nevén “cookie”), azaz kis adatcsomag kerüljön elhelyezésre.

3. A JH azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a Honlap minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön számára a Honlap felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak a JH-nak, hogy elemezhesse a Honlap forgalmát.

4. A JH a Honlapon az alábbi négy kategóriába tartozó sütiket használja. Ezen információk segítségével eldöntheti, hogy kíván-e, és hogyan kíván kapcsolatba lépni a Honlappal és szolgáltatásainkkal.

4.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik – elengedhetetlenek a Honlap működéséhez és alapvető funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik nélkül az egyes szolgáltatások, pl. kívánságlista használata nem biztosíthatók, használatuk az Ön munkamenetének lezárásáig tartó időszakra korlátozódik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás adja.  Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a Honlap használatát.

4.2 Teljesítménynövelő sütik - a Honlap használatának módjáról gyűjtenek információkat (a Honlap mely oldalait látogatja meg a leggyakrabban, megnyitja-e vagy elolvassa-e az általunk küldött értesítéseket, az elérhető hirdetéseket stb.), annak érdekében, hogy javíthassuk a Honlapot és annak szolgáltatásait.

Jelen Honlap a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika sütiket, az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A „süti” által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a Honlap Ön által történő használatának értékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a JH részére történő összeállítására, valamint a Honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik által előállított, az Ön általi weboldal használattal kapcsolatos adatok (pl. IP címe) Google általi gyűjtését és kezelését, ha a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu alatt elérhető „Google Analytics Opt-out Browser Add-on”-t letölti és telepíti. A felhasználási feltételekkel és az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalakon talál.

4.3 Funkcionális sütik – javítják a JH ProfiShop oldal Ön által elérhető funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által az oldalon végzett műveletek, beállítások megjegyzését (például automatikus adatkitöltés a rendelési folyamat során), és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását.

4.4 Célzott hirdetések vagy hirdetési sütik - Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a Honlapon. A célzott hirdetésre szolgáló sütik anonim információkat gyűjtenek.

Honlapunk a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszi a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.

5. A sütiket a számítógépéről bármikor törölheti, illetve minden modern böngészőben beállíthatja a sütik alkalmazásának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket.

6. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által Ön tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a Honlap működése nem lesz teljes értékű.

 

Süti

Adatkezelés jogalapja (jogszabály/hozzájárulás)

Tárolás időtartama

Kosár

hozzájárulás

30 nap

Google Tag Manager

hozzájárulás

10 perc

Google Analytics

hozzájárulás

2 év

Google Adwords

hozzájárulás

30 nap

IV. Felelősségkizárás – weblinkek:

1. A Honlapon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek a JH-tól független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek. Az ilyen weboldalak tartalmáért a JH nem tud felelősséget vállalni.

2. A JH tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

3. A külső linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a küldő linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a JH birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a JH felelősséget nem vállal.

V. Egyéb felhasználói nyilatkozatok

A Honlap megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

  • a Jungheinrich logó, valamint a Honlapon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
  • a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A JH ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a Honlap tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, illetve kinyomtassa;
  • a Honlap, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
  • a Honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok felhasználásából, a Honlap esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a JH nem vállal felelősséget.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A JH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A JH biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2017.01.01.